Personvernserklæring

Ruletteguiden.com er opptatt av å sikre personlige opplysninger du måtte oppgi til oss («personlige opplysninger»). Personlige opplysninger omfatter enhver informasjon om deg og kan inkludere navn og adresse, fødselsdato, detaljer om betalingskort og andre opplysninger du velger å oppgi du velger å dele.

Ruletteguiden.com vil forsikre oss om at vår bruk av dine personopplysninger er i samsvar med gjeldende lovbestemmelser om databeskyttelse og personvern i de land vi opererer. Ruletteguiden.com publiserer derfor denne personvernerklæringen for å informere deg om vår anvendelse av dine personopplysninger.

Samler vårt nettsted inn dine personopplysninger?

Dersom du oppgir navn og adresse offentlig på vårt nettsted for å motta informasjon om våre produkter og tjenester, kan du velge å frivillig oppgi ytterligere personlig informasjon. Du vil bli spurt om å oppgi personopplysninger for å motta e-post fra Ruletteguiden.com.

Hvordan vi vil bruke dine personopplysninger

Vi vil behandle dine personopplysninger I samsvar med relevant lovgivning om databeskyttelse. Ruletteguiden.com kan bruke dine personopplysninger for følgende formål: vedlikehold av våre kontoer og registre; overvåking av nettstedet og kvaliteten på våre tjenester; og til å holde deg informert fra tid til annen om produkter og tjenester du kan være interessert i («formålene»).

Eventuell registrering av opplysninger forblir Ruletteguiden.com sin eiendom og vil kun bli brukt for de ovenfor nevnte formål.

For å forsikre oss om at vi tilbyr gode tjenester kan vi overvåke all kommunikasjon du har med oss, enten kommunikasjonen skjer skriftlig eller via e-post. E-post til/fra dette nettstedet er ikke kryptert, verken på offentlige eller private områder av nettstedet. Ruletteguiden.com anbefaler at du ikke sender private opplysninger via e-post.

Deling av dine personopplysninger

Dine personopplysninger kan, for formålene nevnt ovenfor, overføres til eller deles av oss til tredjeparts selskaper innleid av oss eller forretningspartner egnet til behandling av dine opplysninger for de formål som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

Vi og disse selskapene kan benytte tredjeparter til å behandle dine personopplysninger for formålene beskrevet ovenfor.

Slik informasjonsbehandling vil styres av en kontrakt utformet i tråd med hva lovverket krever, og vil sikre at dine personvernhensyn ivaretas. Der lover eller reguleringer krever det, kan dine opplysninger også deles med relevante offentlige myndigheter.

Samtykke

Ved å oppgi personlige opplysninger samtykker du frivillig til at Ruletteguiden.com kan behandle og dele disse for formålene som er beskrevet og på de måter som er beskrevet her. Om du vil godkjenne, endre, modifisere eller begrense ditt samtykke på noen måte, vennligst kontakt oss via «Kontakt oss»-knappen på vårt nettsted.Loggdata
Vi vil informere deg om at hver gang du besøker vårt nettsted, samler vi informasjon din nettleser sender til oss, såkalt loggdata. Disse kan inkludere informasjon som din OP-adresse, nettleserversjon, hvilke sider på vårt nettsted du besøker, tidspunkt for besøket, hvor mye tid du bruker på sidene, samt andre statistiske data.

Cookies

Cookies (informasjonskapsler) er filer med små mengder data og brukes for å identifisere anonyme, men unike besøkere. Disse sendes til din nettleser fra nettstedet du besøker og lagre på din datamaskins harddisk.

Dette nettstedet bruker Google Analytics, som er det mest brukte analyseverktøyet for nettrafikk. Google vil bruke denne informasjonen for å evaluere din bruk av nettstedet, utarbeide rapporter om nettstedsaktivitet for nettstedsoperatøren og andre tjenester knyttet til nettstedsaktivitet og nettbruk.

Vi bruker informasjonen til å lage rapporter og for å gjøre vår drift av nettstedet mer effektiv.

Innsamlet informasjon vil vanligvis sammenstilles for å vise trender og bruksmønstre og brukes i forretningsanalyser, forbedring av nettstedet/plattformen og måling av ytelse. Typen av informasjon vi samler inn inkluderer hvor mange som besøker vårt nettsted, når besøkene finner sted og hvor lenge de varer, hvilke deler av nettstedet som besøkes og hvilke tjenester som benyttes.

Dataene hjelper oss å vite hvilke sider som er mest og minst populære og til å se hvordan besøkere beveger seg rundt på nettstedet.

Sikkerhet

Vi verdsetter den tilliten du viser oss ved å dele dine personopplysninger og bestreber oss på å alltid anvende kommersielt aksepterte måter å beskytte opplysningene på. Imidlertid bør du huske at ingen metoder for overføring av informasjon via nettet eller metoder for elektronisk oppbevaring er 100% sikre og pålitelige. Vi kan derfor ikke garantere absolutt sikkerhet.

Lenker til andre nettsteder

Våre tjenester kan inneholde lenker til andre nettsteder. Om du klikker på en tredjepartslenke, vil du sendes til dent nettstedet. Vennligst observer at eksterne nettsteder ikke driftes av oss. Vi anbefaler derfor på det sterkeste å lese gjennom disse nettstedenes personvernserklæringer. Vi har ingen kontroll over, og påtar oss intet ansvar for tredjeparters innhold, personvernspolicies eller praksis.

Generell informasjon

Dersom formålene for behandling av personopplysninger skulle endres, vil vi informere deg så snart som praktisk mulig for å innhente nytt samtykke som eventuelt måtte kreves. For fullstendig informasjon om Ruletteguiden.com, kopi av dine personopplysninger eller andre henvendelser vedrørende ditt personvern, vennligst kontakt oss via “Kontakt oss”-knappen på nettstedet.

Endringer

Vår personvernspolicy kan endres fra tid til annen. Vi vil ikke innskrenke dine rettigheter gjengitt i denne erklæringen uten ditt eksplisitte samtykke. Vi vil publisere enhver endring på denne siden og, dersom det er betydelige endringer, gi deg beskjed på tydeligere måte (inkludert e-postvarsel ved personvenendringer for visse tjenester).

åna om att skydda alla personliga uppgifter som du anförtror åt oss. Personliga uppgifter är all information som rör dig, och det kan vara namn, adress, födelsedatum, betalningsuppgifter eller annan information som du delar med dig av. Rouletteguiden.se försäkrar dig om att användningen av dina personliga uppgifter överensstämmer med alla lagar och regler kring sekretess och dataskydd i de länder där vi är verksamma . Följaktligen, Rouletteguiden.se tillhandahåller denna policy för att informera dig om hur din personliga information används.

Samlas din personliga information av vår webbsida?

Om du anger ditt namn och din adress offentligt på vår sajt för att få information om våra produkter och tjänster kan du frivilligt lägga till ytterligare uppgifter. Du kommer bli tillfrågad att lägga till personlig information på dessa platser för att kunna få mejl från Rouletteguiden.se.

Hur kommer vi använda de personliga uppgifterna

Vi kommer att bearbeta dina personliga uppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslag. Rouletteguiden.se ämnar använda din personliga information för följande syften: upprätthålla våra konton och arkiv, bevaka användningen av hemsidan och kvaliteten på tjänsterna, samt för att informera dig om produkter och tjänster som du för stunden kan vara intresserad av. Eventuell inspelning förblir egendom hos Rouletteguiden.se och kommer bara att användas för ovanstående ändamål.

För att säkerställa högkvalitativa tjänster kan vi komma att övervaka den kommunikation du har med oss, om det sker via text eller mejl. Mejl är inte krypterade till/från de publika eller privata sektionerna på webbsidan. Rouletteguiden.se rekommenderar att du inte sänder personlig information via mejl.

Delning av din personliga information

Din personliga information kan, för ändamålen beskrivna ovan, förflyttas eller delas av oss till tredje parts-företag som vi anlitat, eller till samarbetspartners som är kapabla att bearbeta din personliga information för de ändamål som beskrivits i sekretesspolicyn. Vi och dessa företag kan vid olika tillfällen behålla tredje parts-företag för att bearbeta din personliga information enligt de ändamål som beskrivits ovan. Bearbetningen kommer att regleras av ett kontrakt som lagen kräver, och som innehåller skyddsåtgärder för datasekretess. När det enligt regleringar eller lag krävs kan din personliga data delas till tillsynsmyndigheter samt statliga eller lagstiftande myndigheter.

Medgivande

«Genom att delge din personliga information, samtycker du till att Rouletteguiden.se bearbetar och delar din personliga information för ändamålen och för de sätt som anges i denna policy. Om du vill bestämma, ändra eller begränsa ditt samtycke på något sätt, vänligen låt oss veta via kontaktformuläret som visas under » Kontakta oss » -sektionen på vår webbsida (i sidfoten).»

Loggdata

Vi vill informera dig om att varje gång du använder våra tjänster samlas information in som din webbläsare skickar till oss, och detta kallas för loggdata. Denna loggdata innehåller information så som din IP-adress (internetprotokoll), vilken webbläsare du använder, vilka av våra sidor du besöker, tid och datum för ditt besök, tid spenderat på sidorna och annan statistik.

Cookies

Cookies är filer med små mängder data som vanligtvis används för att identifiera anonyma men unika besökare. Dessa skickas till din webbläsare från sajten som du besöker och lagras på din dators hårddisk.

Denna sajt använder Google Analytics som är den mest använda tjänsten för webbanalys på internet. Google använder informationen för att utvärdera användandet av sajten, sammanställa rapporter om aktiviteten på hemsidan till webboperatörer och tillhandahålla andra tjänster relaterade till aktiviteten på sajten och internetanvändandet. Vi använder den här information för att sammanställa rapporter och få vår sajt att fungera mer smärtfritt.

Informationen som samlas in kommer generellt sett att sammanställas för att upptäcka trender och användarmönster för affärsanalyser, förbättring av sajten/plattformen och prestandamätningar. Den typ av information vi samlar in inkluderar hur många besökare vår sajt har, när de besökte, hur länge samt vilka sektioner och tjänster som nyttjades. – De hjälper oss att veta vilka sidor som är mest och minst populära, och se hur besökare navigerar sig på sajten.

Säkerhet

Vi uppskattar förtroendet du ger oss med din personliga information, därför strävar vi efter att använda den på ett kommersiellt godtagbart sätt och skydda den. Kom dock ihåg att ingen metod för överföring via internet, eller metod för elektronisk lagring, är 100 % säker och pålitlig, och vi kan inte garantera en absolut säkerhet.

Länkar till andra sajter

Våra tjänster kan innehålla länkar till andra sajter. Om du klickar på en tredje parts-länk kommer du att bli dirigerad till den sajten. Notera att dessa externa sajter inte drivs av oss, och därför vill vi rekommendera dig att ta del av deras sekretesspolicy. Vi har ingen kontroll över deras policys, och åtar oss inget ansvar för innehållet, deras tjänster eller vad tredje parts-sajter gör.

Allmän information

Om ändamålen för bearbetningen av information ändras kommer vi att notifiera dig så snart som möjligt, och be om ett nytt samtycke om det krävs.

För all information om Rouletteguiden.se, för en kopia av din personliga information eller andra förfrågningar gällande vår policy för dataskydd, vänligen kontakta oss. Återigen, kontaktformuläret finner du under Kontakta oss-sektionen på vår sajt.

Ändringar

Vår sekretesspolicy kan komma att ändras. Vi kommer inte att minska dina rättigheter i sekretesspolicyn utan ditt explicita medgivande. Vi kommer att publicera alla ändringar i sekretesspolicyn på denna sajt och om ändringarna är signifikanta kommer vi att ge ett tydligare meddelande (till exempel för vissa tjänster, mejlutskick för ändringar i sekretesspolicyn).